@U曲線
  • 70年老字號的蛻變 土庫金茂利鐘錶咖啡店

    2018.07.29 | 15:34 PM   瀏覽次數 | 913
    作者 | U曲線----------------------------------------
    雲林縣由20個鄉鎮市所組成,土庫鎮為其中之一。土庫鎮早期為周邊23個庄頭的交易中心,早期極為繁榮,後因時代變遷而逐漸沒落。但也因此成為寧靜閒適、適合生活居...