@sheila
  • 你,來自哪裡?

    2017.05.16 | 22:22 PM   瀏覽次數 | 283
    作者 | sheila----------------------------------------
    新住民是台灣社會移民人口增加的重要來源之一,但台灣政府時常因為自我認同意識的不同,認為新住民非我國國民的一員,甚至質疑其來台的目的又或歧視新住民母國之文化,並認為其文化為次等文化,對於新住民的接納與認